เมล็ดพันธุ์แพคเล็ก

สำหรับทดลองปลูก หรือใช้ทดแทนส่วนที่ปลูกแล้วไม่ขึ้นหรือปลูกแล้วตาย