อยากนำเข้าเมล็ดพันธุ์กัญชง ต้องทำอย่างไร

อัปเดตเมื่อ 25 ก.พ. 2564

ตามกฎกระทรวงกัญชง พ.ศ.2563 ผู้ต้องการปลูกกัญชงสามารถนำเข้าเมล็ดพันธุ์กัญชงได้ตามกฏหมาย เนื่องจากเมล็ดพันธุ์ภายในประเทศมีไม่เพียงพอ และที่ผ่านมากัญชงจัดเป็นพืชเสพติดตามกฏหมายไทย จึงไม่ได้มีการพัฒนาสายพันธุ์กัญชงที่มีสารซีบีดีสูง รัฐจึงให้นำเข้าเมล็ดพันธุ์ได้ภายใน 5 ปีแรก นับจากกฏหมายใหม่มีผลบังคับใช้ ซึ่งก็หมายความว่าตั้งแต่วันที่ 29 ธันวาคม 2563 และ 5 ปี ต่อจากวันนั้น ทุกคนมีสิทธิขอนำเข้าเมล็ดพันธุ์กัญชงเพื่อใช้ปลูกในประเทศได้


ท่านที่ต้องการนำเข้าเมล็ดพันธุ์เพื่อปลูก ให้ไปยื่นคำร้องที่สาธารณะสุขจังหวัดในพื้นที่นี่ต้องการปลูกกัญชง หรือยื่นที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) โดยใช้คำขอรับใบอนุญาตนำเข้ายาเสพติดให้โทษในประเภท 5 เฉพาะกัญชง ถ้าดาวน์โหลดแบบฟอร์มมาแล้ว ไม่แน่ใจว่าต้องกรอกอย่างไร คลิ๊กที่นี่เพื่อดูตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์ม


เอกสารที่ใช้สำหรับขออนุญาตนำเข้า

เอกสารที่ใช้ขอนำเข้าจะแตกต่างกันตามประเภทของผู้ร้องขอ


กรณีผู้ขอนำเข้าเป็นบุคคลธรรมดา

(๑) หนังสือผลการตรวจสอบประวัติอาชญากรรมจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

(๒) แผนที่แสดงที่ตั้งสถานที่นำเข้าและเส้นทางการเข้าถึงสถานที่นำเข้า

(๓) ภาพถ่ายสถานที่นำเข้า

(๔) แผนการนำเข้า

(๕) แผนการใช้ประโยชน์

(๖) มาตรการรักษาความปลอดภัย

(๗) ใบรับรองของผู้ผลิตในต่างประเทศซึ่งแสดงรายละเอียดคุณลักษณะรวมทั้งผลการวิเคราะห์คุณภาพกัญชงที่นำเข้า (เรามีบริการเตรียมเอกสารนี้ให้กับผู้ที่ต้องการนำเข้าเมล็ดพันธุ์กัญชงสายพันธุ์ที่ร้านเราจำหน่าย ฟรี!)


กรณีผู้ขอนำเข้าเป็นวิสาหกิจชุมชนตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน ที่ไม่เป็นนิติบุคคลวิสาหกิจชุมชนตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน ที่ไม่เป็นนิติบุคคล

(๑) สำเนาหนังสือสำคัญแสดงการจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน ที่ยังคงสถานะดำเนินกิจการอยู่ ซึ่งแสดงวัตถุประสงค์ของการดำเนินการสอดคล้องกับคำขออนุญาตนี้และแสดงบัญชีรายชื่อสมาชิกวิสาหกิจชุมชน

(๒) หนังสือแสดงว่าตนเป็นผู้ได้รับมอบหมายให้ดำเนินกิจการแทนวิสาหกิจชุมชน

(๓) หนังสือผลการตรวจสอบประวัติอาชญากรรมจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ของผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ดำเนินกิจการแทนวิสาหกิจชุมชน

(๔) แผนที่แสดงที่ตั้งสถานที่นำเข้าและเส้นทางการเข้าถึงสถานที่นำเข้า

(๕) ภาพถ่ายสถานที่นำเข้า

(๖) แผนการนำเข้า

(๗) แผนการใช้ประโยชน์

(๘) มาตรการรักษาความปลอดภัย

(๙) ใบรับรองของผู้ผลิตในต่างประเทศซึ่งแสดงรายละเอียดคุณลักษณะรวมทั้งผลการวิเคราะห์คุณภาพกัญชงที่นำเข้า (เรามีบริการเตรียมเอกสารนี้ให้กับผู้ที่ต้องการนำเข้าเมล็ดพันธุ์กัญชงสายพันธุ์ที่ร้านเราจำหน่าย ฟรี!)


กรณีผู้ขอนำเข้าเป็นนิติบุคคล


(๑) สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลที่ออกให้ไม่เกินหกเดือน หรือ สำเนาใบทะเบียนจัดตั้งกลุ่มเกษตรกรตามกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์ที่ยังคงสถานะดำเนินกิจการอยู่ หรือ สำเนาหนังสือสำคัญแสดงการจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนที่ยังคงสถานะดำเนินกิจการอยู่ ซึ่งแสดงวัตถุประสงค์ของการดำเนินการสอดคล้องกับคำขออนุญาตนี้และแสดงบัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ หุ้นส่วนผู้จัดการ หรือสมาชิกวิสาหกิจชุมชนและกลุ่มเกษตรกรแล้วแต่กรณี หรือ เอกสารแสดงภารกิจของหน่วยงานของรัฐที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในการขออนุญาต กรณีผู้ขออนุญาตเป็นหน่วยงานของรัฐ หรือ เอกสารอื่นๆ ที่แสดงการเป็นนิติบุคคล

(๒) หนังสือแสดงว่าตนเป็นผู้ได้รับมอบหมายให้ดำเนินกิจการของนิติบุคคลผู้ขออนุญาต

(๓) หนังสือผลการตรวจสอบประวัติอาชญากรรมจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เฉพาะกรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคล หรือ หุ้นส่วนผู้จัดการ

(๔) หนังสือผลการตรวจสอบประวัติอาชญากรรมจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ของผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ดำเนินกิจการของนิติบุคคล

(๕) แผนที่แสดงที่ตั้งสถานที่นำเข้าและเส้นทางการเข้าถึงสถานที่นำเข้า

(๖) ภาพถ่ายสถานที่นำเข้า

(๗) แผนการนำเข้า

(๘) แผนการใช้ประโยชน์

(๙) มาตรการรักษาความปลอดภัย

(๑๐) ใบรับรองของผู้ผลิตในต่างประเทศซึ่งแสดงรายละเอียดคุณลักษณะรวมทั้งผลการวิเคราะห์คุณภาพกัญชงที่นำเข้า (เรามีบริการเตรียมเอกสารนี้ให้กับผู้ที่ต้องการนำเข้าเมล็ดพันธุ์กัญชงสายพันธุ์ที่ร้านเราจำหน่าย ฟรี!)


***หากมีข้อสงสัย โทรสอบถามกลุ่มกำหนดมาตรฐานสารเสพติดได้ที่เบอร์ 025907314


เมื่อได้รับอนุญาตให้นำเข้าแล้ว ก่อนที่จะนำเมล็ดพันธุ์เข้ามา ต้องมีใบรับรองว่าเมล็ดนั้นไม่ได้มาจากกัญชงที่ผ่านการตัดต่อพันธุกรรม และใบรับรองสุขอนามัยพืช ซึ่งจะออกให้โดยหน่วยงานที่เกี่ยวกับการส่งออกเมล็ดพันธุ์พืชของประเทศต้นทาง ซึ่งถ้าท่านซื้อเมล็ดพันธุ์กับ www.growhemp.shop เราจะดำเนินการขอเอกสารนี้ให้กับลูกค้าทั้งหมด


สนใจนำเข้าเมล็ดพันธุ์จาก Growhemp shop คลิ๊กที่รูปสินค้า เพื่อดูรายละเอียดของสายพันธุ์ที่เราจำหน่ายเกี่ยวกับร้าน Grow Hemp Shop


Grow Hemp Shop เป็นบริษัทลูกของ Medibis Europe ApS จดทะเบียนอย่างถูกต้องตามกฏหมายของสหภาพยุโรป โดยมีหมายเลขผู้เสียภาษี (Tax ID) DK40125965

Grow Hemp Shop จำหน่ายเมล็ดพันธุ์กัญชง และวัตถุดิบที่สกัดได้จากกัญชง ให้กับผู้ค้าส่ง ค้าปลีก เจ้าของธุรกิจอีคอมเมิร์ช และบริษัทผู้ผลิตอาหาร ผลิตภัณฑ์ดูแลผิว เครื่องสำอาง และอาหารเสริม ​

ติดต่อเราได้ที่ไลน์ไอดี medibis หรือ email: info@growhemp.shop หรือ Facebook: www.facebook.com/GrowHempShop